โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19
ระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์