รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ : เครือข่ายชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
1
นายกิจวัตร สวาสดิ์
กำนัน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2
นายเชษ ดวงประเสริฐ
จังหวัดจันทบุรี
3
นายเดชนพดล แก้วสุข
กำนัน ตำบลทองภู จังหวัดจันทบุรี
4
นายประวิทย์ ชาญกิจ
จังหวัดจันทบุรี
5
นายมงคล แก้วศรีงาม
จังหวัดจันทบุรี
6
นายวนิช สาทร
จังหวัดจันทบุรี
7
นายศิริพงษ์ ศรีงาม
กำนัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
8
นายสมจิตร เวชกรรม
กำนัน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
9
นายสไว บุญเยี่ยม
กำนัน ตำบลบ้านสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
10
อ.นพเวช บุญมี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี


View:9584