ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์:

การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง


ISBN : 978-616-278-381-4

พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2560

จำนวน : 100 เล่ม

จำนวน : 26 หน้า

รำคำ : 25 บาท

ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

พิมพ์ที่ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จากัด

100/470 หมู่ 11 ถ.เสนานิคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

จัดทำโดย : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2940-6300

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Website : www.cai.ku.ac.th


View:2072