1
    ชื่อโครงการวิจัย : ชุดโครงการการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
    หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
    เริ่มเมื่อ :  2 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
    สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

    วัตถุประสงค์ : 

    1. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
    2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มในสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย กรณี ข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์
    3. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์สู่ทศวรรษที่สอง ภายใต้กระบวนทัศน์
    4. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จำเป็นในการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
    View:1709