1
  ชื่อโครงการวิจัย : ชุดโครงการการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ :  18 เมษายน 2560 – 17 เมษายน 2561
  สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางของ Inclusive
   Business แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ในสถาบันเกษตรกรที่เป็นกรณีศึกษา
  3. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมธุรกิจข้าว IBM ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  View:1921