1
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2”
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
เริ่มเมื่อ: 1 ตุลาคม 2563 -31 กรกฎาคม 2564
สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการ Coaching Platform เพื่อใหบริการส่งเสริมการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้โปรแกรมการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อศึกษาและปฏิบัติการให้บริการ Coaching แก่ทีมวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้โปรแกรม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
  3. เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้จากการศึกษาการขับเคลื่อนและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ Model ต้นแบบการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน
  4. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและสื่อสารสังคมเพื่อนำไปสูการขับเคลื่อน
View:1021