ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ

    เมื่อ พ.ศ. 2550 กลุ่มชาวสวนผลไม้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด จังหวัดจันทบุรี เผชิญปัญหาที่มีผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขณะเดียวกับราคาจาหน่ายผลไม้มีราคาตกต่ำ (โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ผลไม้ออกสู่ตลาด) กอปรกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน จึงทำให้ชาวสวนผลไม้จานวนมากเปลี่ยนอาชีพไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันแทน ด้วยตระหนักดีเรื่องการทำสวนผลไม้อย่างยั่งยืน และการธำรงรักษาสวนผลไม้คุณภาพในแหล่งปลูกผลไม้ที่ดีที่สุดของประเทศ พ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ และทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้การสนับสนุนของนักวิชาการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพด้วยจิตสานึก “การพึ่งพาและร่วมมือกัน” กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพจึงเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่จะช่วยจรรโลงให้คนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนได้มองเห็นความสำเร็จอย่างเป็นองค์รวมระหว่างวิถีอาชีพ และวิถีชีวิต

    ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ มีกิจกรรมการให้บริการการผลิตผลไม้คุณภาพ การบริหารจัดการฟาร์ม ความสำคัญของการจัดการข้อมูลการผลิต การสร้างทายาทเกษตรกร และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจานวน 2,850 ราย 47 องค์กร

     

    View:6067