1
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ระยะขยายเวลา
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ: ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 6 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อประสานงานกับภาคีพันธมิตรในการพัฒนาโจทย์วิจัย สำหรับชุดโครงการในระยะต่อไป
  2. เพื่อประสานงานกับภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมการสำหรับการขยายผลชุดโครงการในระยะต่อไป
  3. เพื่อประสานงานจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้คำแนะนำของผู้อำนวยการฝ่าย 4 และผู้ทรงคุณวุฒิ


  View:3942