การประกาศเกียรติคุณฯ ในปี พ.ศ. 2556 นี้ มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนส่งรายชื่อเข้าประกวด อาทิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ต่าง ๆ ในขบวนการ จำแนกเป็นนักสหกรณ์ จำนวน 16 ราย สหกรณ์ จำนวน 15 สหกรณ์ และองค์กรภาคประชาชน จำนวน 3 องค์กร  ผลการพิจารณา มีนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.คุณเรืองไร  รองวงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด 2.คุณฉัตรวดี  วิจาระจักร์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จำกัด 3.คุณสรวีย์   จิรานันท์สิริ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด และ 4.คุณจรินทร์  ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานกรรมการดำเนินการร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด สำหรับสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีมี จำนวน 1 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด และองค์กรที่มีคุณค่าสหกรณ์แห่งปีมีจำนวน 3 องค์กร ได้แก่ 1. กลุ่มเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร 2. กลุ่มเครือข่ายคุณค่าชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี และ3. กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จ.นครปฐม

    View:3874