1
  ชื่อโครงการวิจัย:โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์  Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์:
  1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งความรู้และนวัตกรรมสำหรับแนวทางในการส่งเสริมตัวแบบ
  ธุรกิจฐานสังคม (SEE) ในการเป็นกลไกการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาฯ ฉบับที่
  11 และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  2. เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาและขยายผลตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยม วิธีคิด
  วิธีการทำงานร่วมกันของคนในสังคม สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย นักธุรกิจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของรัฐ และภาคีที่สนใจ
  ตลอดจนผู้บริโภคในแนวทางการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
  3. เพื่อศึกษาหาแนวทางและการขับเคลื่อนการสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม ในส่วนของ ระบบสารสนเทศหลักสูตรเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้
  มีชีวิต และหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษา
  4.เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐานสังคม และหาแนวทาง ขยายผลสู่หุ้นส่วนและพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

  2
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ: 15 สิงหาคม 2554-14 สิงหาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.การจัดตั้งและดำเนินการร้าน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบและพัฒนาไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์
  ในฐานะการเป็นทางเลือกแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบในการเข้าถึงตลาด ที่มีแนวทางของการค้าที่เป็นธรรมและการเป็นทางเลือก
  แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงแหล่งจำหน่าย สินค้าคุณภาพราคาเป็นธรรม
  2.การสร้างแบรนด์ Farmer Shop เพื่อเข้าถึงผู้ผลิต และผู้บริโภค
  3
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัย "โรงเรียนลูกชาวนาเพิ่มสมรรถนะการทำเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ : 24 สิงหาคม 2554 - 30 กันยายน 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 25 เดือน
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1. สร้างแนวคิดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกรที่ครอบครัวมีอาชีพทำนา เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืน
  2. ออกแบบการจักการกาเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและทดลองปฏิบัติการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืน

  3. สังเคราะห์ชุดความรู้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะสำหรับการเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกรในการทำการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืน
  4
  ชื่อโครงการวิจัย:โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
  หัวหน้าโครงการวิจัย:คุณอรุษ นวราช
  เริ่มเมื่อ: 1 เมษายน 2555-31 มีนาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านกลไกตลาดสู่การยกระดับการผลิตเกษตรปลอดภัยสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่สินค้าเกษตรอินทรีย์ (มาตรฐาน Q)
  3. เพื่อประเมินผลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมของภาคีพันธมิตรและชุมชน
  5
  ชื่อโครงการวิจัย:โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณบุญเกิด ภานนท์
  เริ่มเมื่อ: 1 เมษายน 2555-31 มีนาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1. เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนแบรนด์ข้าวเกิดบุญร่วมกับภาคีพันธมิตรให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค
  2. เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิภายใต้โซ่อุปทานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายร่วม "มุ่งพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยสู่สากล"
  3. เพื่อประเมินผลการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) และมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ที่เป็นผลจากการดำเนินการเครือข่ายฯ
  6
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
  เริ่มเมื่อ:1 เมษายน 2555-30 กันยายน 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 15 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทำสวนยางพาราแก่สมาชิกสหกรณ์ให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ
  2.เพื่อพัฒนาแบบจำลองธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ที่มีการจัดการความเสี่ยงภายใต้โซ่อุปทาน
  7
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณศศิธร วิเศษ
  เริ่มเมื่อ: 1 เมษายน 2555-31 มีนาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลการให้การเรียนรู้ตามกรอบการปลูกจิตสำนึกการผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้ระบบ GAP และการปรับความคิดการผลิตผลไม้อย่างยั่งยืน
  2.เพื่อหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลไม้ภายใต้โซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรในการสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่สมาชิก
  8
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสำหรับสถาบันเกษตรกรไทย: ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.ธนภัท แสงอรุณ
  เริ่มเมื่อ: 1 กันยายน 2555 – 30 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 15 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.เพื่อพัฒนาต้นแบบของการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสำหรับสถาบันเกษตรกรของไทย

  2.เพื่อศึกษาอุปสรรคและความท้าทายในการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศได้
  3.เพื่อศึกษาแนวทางของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
  9
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
  เริ่มเมื่อ: 15 กันยายน 2555-14 มิถุนายน 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 10 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร
  2.ศึกษาประโยชน์และอุปสรรคของความร่วมมือในโซ่อุทปานแต่ละช่องทาง
  3.ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทนในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตรในแต่ละช่องทางที่แตกต่างกัน
  4.นำเสนอเครื่องมือและแนวทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโซ่อุปทานสหกรณ์การเกษตรไทย
  และยกระดับความกินดีอยู่ดีให้แก่สมาชิก
  10
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณผาณิต บูรณ์โภคา
  เริ่มเมื่อ: 1 กันยายน 2555-31 สิงหาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.เพื่อสำรวจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  3.เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  4.เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดี
  11
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมของขบวนการไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.โชคชัย สุทธาเวศ
  เริ่มเมื่อ: 28 กันยายน 2555 – 31 ธันวาคม 2556
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.เพื่อศึกษาถึงนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ทั้งในเชิงประเภท และคุณลักษณะของนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ในรอบประมาณ 10 ปี
  (พ.ศ. 2546- 2554) หลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

  2.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ด้านองค์การและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของการพัฒนาหรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
  ของนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์
  3.เพื่อศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกันของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉบับที่หนึ่งและสองกับการพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใน
  ขบวนการสหกรณ์
  12
  ชื่อโครงการวิจัย:โครงการวิจัยการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผ่านแนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์กรณีศึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
  หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.ธวิช สุดสาคร
  เริ่มเมื่อ: 28 กันยายน 2555-27 กันยายน 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกระบวนการจัดการความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายสหกรณ์ท่องเที่ยวพังงา
  2.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา 11 กลุ่ม
  3.เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเรื่องของคุณค่าสหกรณ์ได้
  อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  13
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัย "การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน"
  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ : 31 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 8 เดือน
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1. จัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้สำหรับการสร้างกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กรอบการพัฒนาระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพมั่นคงและมีเสถียรภาพ และกรอบการพัฒนากลไกสนับสนุน
  2. จัดทำ SHOs System Platform ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี

  3. การสร้าง Platform บริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์
  14
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการ "เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์" ปีที่ 5
  หัวหน้าโครงการวิจัย: สายสุดา ศรีอุไร
  เริ่มเมื่อ: 1 ธันวาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.เพื่อสร้างระบบคลังความรู้จากการวิจัยและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมเพื่อการเผยแพร่
  2.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเป็นกลไกในการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาคมวิจัย นักสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และนิสิต นักเรียน ผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง
  3.เพื่อการจัดทำเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ในการทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อพัฒนาสังคมข้อมูลข่าวสารในระหว่างประชาคมวิจัยสมาชิกผู้สนใจ
  4.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริม สนับสนุน สังคมข้อมูลข่าวสารด้านสหกรณ์ตามอัตลักษณ์ของการเป็นธุรกิจฐานสังคม


  View:4824