คุณสมบัติของนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

  มิติด้านคุณค่า

  - เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณค่าหลักวิธีการและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสหกรณ์ในมิติที่เอื้อต่อการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
  - เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสมาชิกเป็นอันดับแรก

  มิติด้านกระบวนทัศน์

  - ให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์ ที่คำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  - มีความคิดริเริ่มในเรื่องนวัตกรรมหรือรูปแบบการบริหารจัดการ ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและชุมชน

  มิติด้านหลักการ

  - มีความสนับสนุนให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี และสมาชิกมีส่วนร่วม

  มิติด้านแนวปฏิบัติ

  - มีผลงานที่เป็นตัวอย่างหรือแผนปฏิบัติงานที่ดี- มีวิธีการสร้างสัมพันธภาพในงานสหกรณ์ที่ดี

   

  คุณสมบัติของสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

  มิติด้านคุณค่าอุดมการณ์สหกรณ์

  - สหกรณ์มีแนวทางการบริหารจัดการที่พึ่งพาตนเอง และยืดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก

  - สหกรณ์มีบริการที่เข้าถึงสมาชิกในการยกระดับฐานความเป็นอยู่ของสมาชิก

  มิติด้านกระบวนทัศน์

  - มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ไปสู่แบบปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  มิติด้านหลักการ

  - มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

  มิติด้านปฏิบัติ

  - มีผลงานที่เป็นตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสหกรณ์อื่น

   

  รายชื่อคณะกรรมการ

  อาจารย์เชิญ บำรุงวงศ์ ประธานกรรมการ

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กรรมการ

  คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง กรรมกา

  อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ กรรมการ

  คุณลดาวัลย์ คำภา กรรมการ

  View:3900