1
  ชื่อโครงการวิจัย : ชุดโครงการการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7
  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ :  31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของประชาชนในภาคการเกษตรให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) ข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
  เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล
  2
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณอรุษ  นวราช
  เริ่มเมื่อ :  31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) ผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
  2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชน และ เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์รายย่อย
  เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซ่อุปทานการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรราย่อย
  3
  ชื่อโครงการวิจัย :โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน
  เริ่มเมื่อ :  31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558
  สถานะของโครงการ : ดำเนินการ ดาวน์โหลดรายงานความก้าวหน้า

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ เพื่อนำ ประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
   2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนที่จำเป็นต่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรรายย่อย
  4
  ชื่อโครงการวิจัย :โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณณัฐฐภักค์  ผู้ปรารถนาสิทธิ์
  เริ่มเมื่อ :  31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของประชาชนในภาคการเกษตรให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
  5
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณวินัย  เมฆดำ
  เริ่มเมื่อ :  31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของ Smart Farmers, Smart Officers ให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
  6
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา”
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณพรทิพย์  ตันติวงศ์
  เริ่มเมื่อ :  31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์เพื่อยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในสาขาเกษตร
  7
  ชื่อโครงการวิจัย :โครงการวิจัยการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล
  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ :  31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล
  8
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัย : การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณสายสุดา  ศรีอุไร
  เริ่มเมื่อ :  31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล
  9
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 13 เดือน
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อศึกษาแนวทางของการปลุกจิตสำนึก "การพึ่งพาและร่วมมือกัน" ของพนักงาน ส.ส.ท. โดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์
  2. เพื่อศึกษาการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด พ.ศ. 2555 – 2559 ในด้านกระบวนการและกลไกการทำงาน
  3. เพื่อศึกษาค้นหาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

  10
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการ "การสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสำหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรไทย ศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สมุนไพร"
  หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.ธนภัทร  แสงอรุณ
  เริ่มเมื่อ : 1 กันยายน 2555 – 18 มีนาคม 2557 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 19 เดือน
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1.เพื่อหารูปแบบของการ พัฒนาเครือข่ายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศสำหรับสถาบันเกษตรกรของไทย 2.เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่สถาบันเกษตรกรต้องการจากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้โดยอาศัยการพัฒนา
  ความร่วมมือกับคู่ค้ากับภาคีในโซ่อุปทาน
  3.เพื่อสังเคราะห์แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรโดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  View:4491