1
  ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด

  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อต่อยอดและขยายผลความรู้จากงานวิจัยสหกรณ์เดิม มาขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด

  2. เพื่อหาแนวทางและสังเคราะห์บทเรียนการสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และแนวทางสหกรณ์ในการแก้ปัญหาความยากจน

  3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการ และนักพัฒนาในด้านการสหกรณ์ ทั้งในระดับกลุ่ม/องค์กรและระดับเครือข่าย

  2
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกรบี่

  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะยาว
  3
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  4
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download ทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  5
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download ทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  6
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดรรังสรรค์ ปิติปัญญา

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  7
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download ทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  8
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด จังหวัดเชียงราย

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณจารุวรรณ นันทพงษ์

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  9
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณพนัส ประดลชอบ

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราดให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  10
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายกให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  11
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download ทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  12
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณยินดี เจ้าแก้ว

  กันยายน 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  13
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.สุทิน สุขคง

  สิงหาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร/สหกรณ์ ตรวจสอบข้อมลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกกลุ่ม /องค์กร/สหกรณ์และจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นำกลุ่ม /องค์กร/สหกรณ์เกี่ยวกบการจัดทำกรอบทิศทางการดําเนินงานและการเชื่อมโยงเครือขายของกลุ่ม /องค์กร/สหกรณ์
  14
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.อานนท์ ผกากรอง

  14 สิงหาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  15
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณรัชนี โพธิแท่น

  2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  16
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณนอรดีน เจะแล

  สิงหาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  17
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณนารถพงศ์ สุนทรนนท์

  ตุลาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  18
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณนารถพงศ์ สุนทรนนท์

  ธันวาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  19
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

  2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  20
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  21
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณพรหมโชติ ไตรเวช

  2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  22
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.อัมพน ห่อนาค

  ตุลาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  23
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณปราณี มัคนันท์

  ตุลาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  24
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณวีระ ภาคอุทัย

  สิงหาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  25
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.ทิพย์วัลย์ ศรีจันทร์

  ตุลาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  26
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณรศ.ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ

  ตุลาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  27
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล

  เริ่มต้น : สิงหาคม 2548 – สิงหาคม 2549 ระยะเวลาการวิจัย 13 เดือน

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  28
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา

  15 สิงหาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  29
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส

  สิงหาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูลให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  30
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.วีรอร วัดขนาด

  ตุลาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  31
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์

  กันยายน 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  32
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณวีระพล แก้วมณี

  ตุลาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  33
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  2549

  สถานะของโครงการ :

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  34
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.สุวรรณา ธุวโชติ

  กันยายน 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  35
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

  หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ

  10 สิงหาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  36
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์

  ตุลาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  37
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณบรรพต ศรีจันทร์นิตย์

  กรกฎาคม 2549

  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  38
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการศึกษาวิจัยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กับการส่งเสริมสหกรณ์

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  2549

  สถานะของโครงการ :

  วัตถุประสงค์ :

  39
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม

  หัวหน้าโครงการวิจัย :

  2549

  สถานะของโครงการ :

  วัตถุประสงค์ :


  View:3639