1
  ชื่อโครงการวิจัย :วรรณกรรมปริทัศน์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ พ.ศ. 2533-2543 (ส่วนที่ 1)
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  เมษายน 2544
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. สำรวจและประมวลความรู้จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2533 -2543
  2. จัดทำวรรณกรรมปริทัศน์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2533 -2543
  3. เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและชี้ช่องว่างของงานวิจัยที่ควรมีดำเนินการ
  2
  ชื่อโครงการวิจัย :วรรณกรรมปริทัศน์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ พ.ศ. 2533-2543 (ส่วนที่ 2)
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  เมษายน 2544
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. สำรวจและประมวลความรู้จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2533 -2543
  2. จัดทำวรรณกรรมปริทัศน์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2533 -2543
  3. เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและชี้ช่องว่างของงานวิจัยที่ควรมีดำเนินการ
  3
  ชื่อโครงการวิจัย : รายงานโครงการประสานงานเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ (เล่มที่ 1)
  โดย : รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  ธันวาคม 2544
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ในปัจจุบัน
  2. จัดเวทีระดมความคิดเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดกรอบแนวคิดสำหรับชุดโครงการวิจัยที่จะนำไปสู่การปฏิรูปขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม
  4
  ชื่อโครงการวิจัย : รายงานโครงการประสานงานเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ (เล่มที่ 2)
  โดย : รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  ธันวาคม 2544
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ในปัจจุบัน
  2. จัดเวทีระดมความคิดเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดกรอบแนวคิดสำหรับชุดโครงการวิจัยที่จะนำไปสู่การปฏิรูปขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม


  View:3674