เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
1
อ.เชิญ บำรุงวงศ์
2
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร
3
ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ
4
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5
รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6
คุณลดาวัลย์ คำภา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
7
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
8
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
9
รศ.สมพร อิศวิลานนท์
10
ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
11
อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
12
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
13
คุณทรงพล เจตนาวณิชย์
14
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
15
คุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์

เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
1
อ.เชิญ บำรุงวงศ์
2
อ.วรเทพ ไวทยวิโรจน์
3
อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
4
คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง
5
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
6
คุณจุฑามาศ ลิปิการถกล
7
คุณสุจิตรา พันธุมะบำรุง

เครือข่ายคลังสมอง

View:2405