1
  ชื่อโครงการวิจัย : ชุดโครงการการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ :  2 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
  สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มในสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย กรณี ข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์
  3. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์สู่ทศวรรษที่สอง ภายใต้กระบวนทัศน์
  4. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จำเป็นในการปฏิรูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
  2
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน ปีที่ 2
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณสายสุดา  ศรีอุไร
  เริ่มเมื่อ :  2 มีนาคม 2558 – 1 มีนาคม 2559
  สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งคลังความรู้
  2. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบการแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3
  ชื่อโครงการวิจัย :โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ ปีที่ 2
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณอรุษ  นวราช
  เริ่มเมื่อ :  2 มีนาคม 2558 – 1 มีนาคม 2559
  สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อต่อยอดการยกระดับมูลค่าเพิ่มของผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยผ่านกลไกธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
  2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชน และเครือข่ายเกษตรผู้ผลิตผักอินทรีย์รายย่อย
  3. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการโซ่อุทานผักอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย
  4
  ชื่อโครงการวิจัย :โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
  หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน
  เริ่มเมื่อ :  2 มีนาคม 2558 – 1 มีนาคม 2559
  สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ผ่านกลไกเครือข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์อำนาจเจริญ
  2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมเพื่อส่งเสริมชานาผู้ปลูกข่าวอินทรีย์อย่างยั่งยืน
  5
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร ปีที่ 2
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณเครือวัลย์  ชลมัย
  เริ่มเมื่อ :  2 มีนาคม 2558 – 1 มีนาคม 2559
  สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไกพัฒนาสถาบันเครดิตยูเนี่ยน เพื่อยกระดับสมรรถนะแก่กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  2. เพื่อสร้างตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับชุมชนเข้มแข็งที่มีกลไกของระบบเครดิตยูเนี่ยนสนับสนุน
  6
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ปีที่ 2
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณวินัย  เมฆดำ
  เริ่มเมื่อ :  2 มีนาคม 2558 – 1 มีนาคม 2559
  สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การยกระดับเป็น smart officers ในภารกิจหน่วยงาน สปก. เพื่อการขยายผลศูนย์เรียนรู้มีชีวิตโดยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ภาคีเครือข่าย
  7
  ชื่อโครงการวิจัย :โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา”ปีที่ 2
  หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์และคณะ
  เริ่มเมื่อ :   2 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
  สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อพัฒนาต่อยอดการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสถาบันการศึกษา กรณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เพื่อนำไปสู่การสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์แก่บัณฑิต
  2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมฐานความรู้
  3. เพื่อจัดตั้งและดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะเพื่อสร้างสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแก่บัณฑิตในรูปแบบการมีส่วนร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับดารพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  View:3956