เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ โดยคุณศศิธร วิเศษ หัวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ประเภทรางวัลด้านกลุ่มงานชุมชนและพื้นที่ จาก ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นต่อสาธารณะ โดยทีมงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ร่วมเป็นเกียรติรับเกียรติบัตรในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัย

    โดยในปี 2557 มีผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นจำนวนทั้งสิ้น 23 ผลงาน ซึ่งจำแนกตามแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สกว. รวม 5 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ

    View:1196