รายชื่อนักวิจัย : เครือข่ายผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปภาพ
รุ่นที่ 1
1
นางกนกวรรณ ภควัตชัย
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
2
นายเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จำกัด
3
นางสาวจีระพรรณ แก่นศึกษา
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
4
นางสาวจีรวรรณ บุญโพธิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
5
นายเฉลิมชัย โกนากัน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
6
นายเฉลิมชัย บุญรอด
สมาพันธ์เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด
7
นายเฉลิมชาติ พฤษะวัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด
8
นางชนัยกานต์ ปุรณะ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
9
นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด
10
นางดวงฤดี พรหมกสิกร
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด
11
นางทองเปลว ศุภาคม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด
12
นายธวัชชัย เวียงภิรมย์
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด
13
นายธิติวุฒิ โพธิ์ใบ
สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด
14
นายบุญตรง เทพอุดม
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
15
นางบุญเกิด ภานนท์
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
16
นายบุญธรรม บุญรักษา
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
17
นายบุญมา ภูสำราญ
สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด
18
นายบุญเสริม งั่วลำหิน
สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด
19
นายประดิษฐ์ เจนชัย
สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด
20
นายปรีชา โชระเวก
สหกรณ์การเกษตรอู่ทอง จำกัด
21
นางสาวผ่องศรี ลิมะวัฒนา
สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด
22
นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
23
พันเอกบรรลือ อ่ำบุญ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด
24
นางโพธิ์ศรี ดลผาด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
25
นางภัทรธิรา แก้วดี
สหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. จำกัด
26
นายมาโนช ภู่ระยับ
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
27
นายรัชพล เนียมกุล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
28
นายสมโชค หมื่นสิทธิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
29
นายสรยุทธ์ ชรินทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
30
นายสายเทพ จันบางพลี
สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด
31
นางสิริภัสสร เอี่ยมสุวรรณ
สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทย จำกัด
32
นางสาวสิริวรรณ รัตนานุบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด
33
นายสุระ จันทร์วิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
34
นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
35
นายโสภณ แก่นงาม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
36
นายสินศักดิ์ สุนทรนนท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จำกัด และ บมจ.ทีทีแอนด์ที จำกัด
37
นางสาวอนัญญา เก่งกรีฑาพล
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
38
นางอรเพ็ญ ปาลวัฒน์
สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด
39
นายอรุณ ตั้นจัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎ์ธานี จำกัด
View:5292