รายชื่อนักวิจัย : เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
1
คุณกิตติศักดิ์ ยามพูน
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
2
คุณจุฬาลักษณ์ ชอบธรรม
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
3
คุณเฉลิมขวัญ สุนทนันท์
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
4
คุณชาญศักดิ์ สุปัตคำ
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
5
คุณทนงค์ กมลจิตร
สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด
6
คุณนราภรณ์ จันทร์จำนงค์
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
7
คุณนิตยา อินทร์ทอง
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
8
คุณปาณิศราพร เขียนสระน้อย
สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด
9
คุณปิ่นทอง จันทร์ศรี
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
10
คุณภัสสินี ศรีกับ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
11
คุณมนูญ สีอาจ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
12
คุณวัชรินทร์ รัตนา
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
13
คุณสัมฤทธิ์ ศรีกับ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
14
คุณสุชาดา มีสุข
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
15
คุณสุนันท์ พาซิทนี่ย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
16
คุณอาจพล วงศ์บุษราคัม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
View:4560