รายชื่อนักวิจัย : คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
1
คุณกาญจนา คูหากาญจน์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ
2
คุณดวงทิพย์ ระเบียบ
Lookforest Group
3
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ
บริษัท ศรีภา เอส.ที.ไอ. มาเก็ตติ้ง (1995)
4
คุณพัชรี ตั้งตระกูล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
5
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
กลุ่มชมพูพันทิพย์
6
คุณสุขุม ไวทยธำรง
บริษัท แม่เกตุ อุตสาหกรรม อาหารไทย จำกัด
7
ดร.อัจฉริยา มณีน้อย
บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
8
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
รายชื่อนักวิจัย : สมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
1
Mr.Spencer Leung
บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
2
คุณกนกวรรณ กสิกิจเมธา
สหกรณ์โคนมนครปฐม
3
คุณกนกวรรณ ทำมาณ
กลุ่มหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว
4
คุณกนกวรรณ อรุณวัฒนาโชยา
สายไหมเฮียก่ำ
5
คุณกมล พูลสวัสดิ์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
6
คุณกริชฐ์ชัย ภูพิชิต
วิสาหกิจชุมชนผ้านวมบ้านดอนคา
7
คุณกังวาล โชคไพบูลย์
กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไทร
8
คุณกัญญา เบญจรัตนพรรณ
แม่บ้านโปร่งสำโหรง
9
คุณกัณฐิกา (มาแทน)
บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด
10
คุณกันต์กนิษฐ์ จีนแส
สหกรณ์นิคมกุยมั่ง
11
คุณกาญจนา คูหากาญจน์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ
12
คุณกุลภัครศรณ์ เพล่าสินชัย
กลุ่มอาชีพสมุนไพรจันทร์กะพ้อ
13
คุณเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
สภต.นครสวรรค์
14
คุณเกษร ดีมานพ
เกษรไหมหอม
15
คุณขวัญเรือน อ่อนละห้อย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสก.ต.ปลายบาง
16
คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ
บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด
17
คุณคมสันต์ ขวัญเสน่ห์
ปลายจวัก

18

คุณคำห่อ ศรีกวนชา
สตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านราษฎร์เกษมศรี
19
คุณจำเรียง จอมขวัญ
กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็งบางแก้ว จำกัด
20
คุณจินตนา สระสำอาง
สยามบานาน่า

21

คุณจิรายุส เฮงแสงรุ้ง
กลุ่มผู้ประกอบการค้าตลาดบ้านเพ
22
คุณเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน
วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี
23
คุณชนิกานต์ เอมอิ่ม
ออร์คิด ฮัท (Orchit Hut)
24
คุณชวลี เพชรประภากร
กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวงศ์
25
คุณชาติชาย รงค์ทอง
กลุ่มโรลออนสารส้ม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
26
คุณดารณี แย้มศรีสุข
กลุ่มแปรรูปตัดเย็บบ้านลาด/ กลุ่มข้าวกล้องโพนสมบูรณ์/
กลุ่มเสื่อกกบ้านแพง/ กลุ่มข้าวหอมมะลิตักสิลา
27
คุณตรูจิตร แย้มทรัพย์
กลุ่มอาชีพน้ำลูกยอ/กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนาตำบลลาดน้ำเค็ม
28
คุณถิง โอบนิธิชา
บริษัท ไทยรสทิพย์ จำกัด
29
คุณทวิช จรัสวัชรินทร์
ภาพเพ้นท์กระจก
30
คุณทิวาพร ศรีวรกุล
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม
31
คุณธนธรณ์ กองสุผล
ไม้กวาดป่านศรนารายณ์
32
คุณธนพร บัวชม
บริษัท เทลลาพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
33
คุณธนิดา สงวนสิน
ฟาร์มต้นเห็ดปริญญา สัตหีบ
34
คุณธัญญามาศ วงศ์ไทย
กลุ่มสตรีสหกรณ์ไทลื้อบ้านดอนมูล
35
คุณธีระพงษ์ นาคแป้น
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
36
คุณนพดล แก้วช่วงศรี
วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน
37
คุณนรา ศรีสุก
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชบา
38
คุณนรินทิพย์ สิงหะตา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
39
คุณนิคม เพรชผา
มูลนิธิธรรมะร่วมใจ /เครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม

40

คุณนิดา ตรีสุชน
หจก.เจโปรดักส์
41
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ
ศรีภา เอส.ที.ไอ. มาเก็ตติ้ง (1995)
42
คุณบุญพิน คำภิระแปง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะหัวช้าง
43
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
44
คุณเบญจมาภรณ์ ประคองทรัพย์
ฟาร์มเลี้ยงผึ้งพัฒนานิคม ลพบุรี
45
คุณป. ปาณิยา
ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด
46
คุณประพาส เรืองกิจ
กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานปลาตะเพียนใบลาน
47
คุณประภาวัลย์ นิลวรรณาภา
กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนามชัย
48
คุณประยงค์ วงษ์สกุล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม
49
คุณประยูร ทองโสม
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย
50
คุณปาณชญา บวชสันเที๊ยะ
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
51
คุณปิ่นมณี อินต๊ะ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสระบัว
52
คุณปุณณภา เปรมปรี
พฤกษาเวชโอสถ
53
คุณปุณิกา วุฒิเทียน
กลุ่มวิสหกิจชุมชน กลุ่มรักษ์สุขภาพ
54
คุณพรเทพ แสงจันทร์
ไทยโกทส์ โปรดักส์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมแพะ
55
คุณพรพิมล แสงศรีกม
เอกชัยสาลี่สุพรรณ จำกัด
56
คุณพรสุรีย์ สาทแก้ว
สตรีสหกรณ์บ้านหนองดินดำ
57
คุณพัชรัฐ อิ่มปิติวงษ์
อรรถ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผม สามพราน
58
คุณพิสิธ เลี้ยวศิริวัฒนกุล
PS. สมุนไพร
59
คุณพูลทรัพย์ พิชิตวิจัย
ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร "ทรัพย์เจริญ"
60
คุณภัทรี คงแก้ว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านนาเดิม
61
คุณภัสส์ธร ตัณมณี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย
62
คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์
สำรับโบราณ
63
คุณมนตรี ยิ้มเยือน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
64
คุณมะแท็ง ศรีเกิด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ใหญ่
65
คุณมัลลิกา เจริญกาล
วิสาหกิจชุมชน บ้าน2ศิลป์
66
คุณยาใจ อำพันธ์
กลุ่มแปรรูปตาลโตนด ต.หนองกะปุ
67
คุณรศิษกุล เทเพนทร์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่
68
คุณรัญจวน จิตขาว
ร้านรัญจวน
69
คุณรำไพศรี อติเปรมินทร์
คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต
70
คุณลัดดา พรหมขุนทอง
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว บ้านประดู่ลาย
71
คุณลัดดาพร บุญเรือง
อาหารดีมีคุณฯ (ร้านพร แปดริ้ว)
72
คุณลาวัลย์ สุวรรณเรืองศรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชะแม
73
คุณวิบูลย์ วีระพิศาลกุล
ผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดสารพิษ ต.หนองไม้แก่น
74
คุณวิภาวัลย์ อุดมพงพันธ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร
75
คุณวิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง
76
คุณวีระพล สอนใจ
กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ
77
คุณศรีสมบูรณ์ ชวานิสากุล
NNC. Products Co.,Ltd.
78
คุณศศิธร พิมเสน
สาหร่ายมดยิ้ม
79
คุณศศิธร วิเศษ
กลุ่มสตรีบ้านตรอกนอง/ กลุ่มสหกรณ์แปรรูปเสื่อกกจันทบูร
/กลุ่มแปรรูปบ้านปลายคลอง/ กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำโจน/
กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว/ กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม
80
คุณศิริกาญจน์ วังกลาง
สหกรณ์บริการศุภนิมิตห้วยขวาง
81
คุณศิริพร คำหว่าง
เกษตรกรรมบ้านหนองบัว
82
คุณศิริรัตน์ ศรีสวย
กลุ่มอาชีพชุมชนสายบัว
83
คุณศิริวรรณ โชติโยธิน
บริษัท Seeds of Health จำกัด
84
คุณโศรตา เขียนทอง
กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์
85
คุณสนิท แก้วนวล
กลุ่มอาชีพตัดเย็บบุษกรเครื่องนอน
86
คุณสมเกียรติ จันทร์เทวาพิชิต
โกลด์ครอสกากบาททอง จำกัด
87
คุณสมจิตร บุรีนอก
กลุ่มทอผ้าไหมแปรรูปบ้านกุดรัง
88
คุณสมทิศ สุนากร
บริษัท เคียงมูลพลังงานยั่งยืน
89
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
ชมพูพันทิพย์/LaLake'
90
คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์
กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
91
คุณสะอาด จึงสมานญาติ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
92
คุณสะอาด ศรีสิงห์
กลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
93
คุณสารภี บัวเกษ
กลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มราย
94
คุณสิงหา มีชัยประเสริฐ
Icecream Gelato
95
คุณสิริกร ชิวปรีชา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักส์
96
คุณสิริกร ประสาทศรี
สิริกร เฮอร์เบอร์ ฮับ
97
คุณสุขุม ไวทยธำรง
บริษัท แม่เกตุ อุตสาหกรรม อาหารไทย จำกัด
98
คุณสุนันทา ใบแย้ม
กลุ่มนิสาสมุนไพร
99
คุณสุภาภรณ์ ตั้งภัทรโชค
ร้านปังพอนด์
100
คุณไหมสาเหร๊ะ ซากีรี
กลุ่มอาชีพกระทุ่มราย สังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองจอก
101
คุณอภิญญา แสงสวัสดิ์
ไชโป้วสามรส ครูประไพ
102
คุณอรปรียา บุญศิริ
กลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว จำกัด
103
คุณอรวรรณ
สันติสมุนไพร
104
คุณอ้อยทิพย์ จำจด
กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว
105
คุณอาทิตย์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย
106
คุณอำนวย แจกทอง
ไชโป๊วหวาน แม่กิมฮวย
107
คุณอุบล พรหมรัตน์
กลุ่มนาเหนือบาติก
108
คุณอุสมาน เจ๊ะโมว
กลุ่มเกษตรกรผลิตน้ำบูดูปะเสยะลอ
109
รศ.ดร.วิน เชยชมศรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย
รายชื่อนักวิจัย : Supplier
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
1
Mr.Spencer Leung
บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
2
คุณกนกวรรณ กสิกิจเมธา
สหกรณ์โคนมนครปฐม
3
คุณกนกวรรณ อรุณวัฒนาโชยา
สายไหมเฮียก่ำ
4
คุณกมล พูลสวัสดิ์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
5
คุณกริชฐ์ชัย ภูพิชิต
วิสาหกิจชุมชนผ้านวมบ้านดอนคา
6
คุณกัญญา เบญจรัตนพรรณ
แม่บ้านโปร่งสำโหรง
7
คุณกาญจนา คูหากาญจน์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ
8
คุณขวัญเรือน อ่อนละห้อย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสก.ต.ปลายบาง
9
คุณจิรายุส เฮงแสงรุ้ง
กลุ่มผู้ประกอบการค้าตลาดบ้านเพ
10
คุณชวลี เพชรประภากร
กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวงศ์
11
คุณชาติชาย รงค์ทอง
กลุ่มโรลออนสารส้ม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
12
คุณถิง โอบนิธิชา
บริษัท ไทยรสทิพย์ จำกัด
13
คุณทิวาพร ศรีวรกุล
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม
14
คุณธนพร บัวชม
บริษัท เทลลาพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
15
คุณธนิดา สงวนสิน
ฟาร์มต้นเห็ดปริญญา สัตหีบ
16
คุณนพดล แก้วช่วงศรี
วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน
17
คุณนิคม เพรชผา
มูลนิธิธรรมะร่วมใจ /เครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม
18
คุณนิดา ตรีสุชน
หจก.เจโปรดักส์
19
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
20
คุณเบญจมาภรณ์ ประคองทรัพย์
ฟาร์มเลี้ยงผึ้งพัฒนานิคม ลพบุรี
21
คุณป. ปาณิยา
บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
22
คุณกัณฐิกา (มาแทน)
บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด
23
คุณอภิญญา แสงสวัสดิ์
ไชโป้วสามรส ครูประไพ
24
คุณประยูร ทองโสม
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย
25
คุณธีระพงษ์ นาคแป้น
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
26
คุณปุณณภา เปรมปรี
พฤกษาเวชโอสถ
27
คุณพัชรัฐ อิ่มปิติวงษ์
อรรถ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผม สามพราน
28
คุณพิสิธ เลี้ยวศิริวัฒนกุล
PS. สมุนไพร
29
คุณพูลทรัพย์ พิชิตวิจัย
ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร "ทรัพย์เจริญ"
30
คุณภัสส์ธร ตัณมณี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย
31
คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์
สำรับโบราณ
32
คุณมัลลิกา เจริญกาล
วิสาหกิจชุมชน บ้าน2ศิลป์
33
คุณยาใจ อำพันธ์
กลุ่มแปรรูปตาลโตนด ต.หนองกะปุ
34
คุณรัญจวน จิตขาว
ร้านรัญจวน
35
คุณลัดดา พรหมขุนทอง
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว บ้านประดู่ลาย
36
คุณลาวัลย์ สุวรรณเรืองศรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชะแม
37
คุณวิภาวัลย์ อุดมพงพันธ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร
38
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ
บริษัท ศรีภา เอส.ที.ไอ. มาเก็ตติ้ง (1995)
39
คุณศศิธร วิเศษ
กลุ่มสหกรณ์แปรรูปเสื่อกกจันทบูร
40
คุณศิริวรรณ โชติโยธิน
บริษัท Seeds of Health จำกัด
41
คุณสมเกียรติ จันทร์เทวาพิชิต
บริษัท โกลด์ครอสกากบาททอง จำกัด
42
คุณสมทิศ สุนากร
บริษัท เคียงมูลพลังงานยั่งยืน จำกัด
43
คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์
กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
44
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
กลุ่มชมพูพันทิพย์
45
คุณสะอาด จึงสมานญาติ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
46
คุณสิงหา มีชัยประเสริฐ
Icecream Gelato
47
คุณสิริกร ประสาทศรี
สิริกร เฮอร์เบอร์ ฮับ
48
คุณสุขุม ไวทยธำรง
บริษัท แม่เกตุ อุตสาหกรรม อาหารไทย จำกัด
49
คุณสุนันทา ใบแย้ม
กลุ่มนิสาสมุนไพร
50
คุณสุภาภรณ์ ตั้งภัทรโชค
ร้านปังพอนด์
51
คุณพรเทพ แสงจันทร์
ไทยโกทส์ โปรดักส์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมแพะ
52
คุณมะแท็็็ง ศรีเกิด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ใหญ่
53
รศ.ดร.วิน เชยชมศรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย
View:7885