ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย TRP4 และขอข้อคิดความเห็นจากคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และSteering Committee ชุดโครงการฯ

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัย ได้ริเริ่มนำระบบนิเวศการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปใช้ในการพัฒนาขบวนสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

  ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

  ผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ”
  และ หัวข้อ “รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์”

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน

  กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62

  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน และการวางแผนการดำเนินการในปีต่อไป

  ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม:

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์บรรยายเรื่อง “ความสำคัญและแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์“

  ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์อย่างไรให้ได้มาตรฐานโคออป” เนื่องในงานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  เฉลิมฉลองงานวันสหกรณ์สากล 2562 ภายใต้แคมเปญ “COOPS 4 DECENT WORK” No one must be left behind.

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  บรรยายโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์

  หัวข้อ “รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์”

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


  บรรยายโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ”

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์บรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อเสนอแนวทางปิดช่องว่างเชิงนโยบายและนวัตกรรมนำการพัฒนาสหกรณ์” ในเวทีประชุม “ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย”

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

  บรรยายหัวข้อ “พัฒนาบทบาทการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม”

  ภายใต้โครงการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

  ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ