ประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการวิจัยโครงการวิจัย TRP2 “นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่การเกษตรสมัยใหม่”

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

  ณ ห้องประชุม 204 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ประเทศฟินแลนด์-สวีเดน

  ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561

  ณ ประเทศฟินแลนด์-สวีเดน

  ประชุมพัฒนาทิศทางและกลไกการทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4)

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

  ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  บรรยายในหัวข้อ “การจัดการนาแปลงใหญ่” ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) 2560 กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง”

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมนำผลงานวิจัย “ธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม” เผยแพร่ในงาน "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0"

  เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561

  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

  งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ลงพื้นที่ประชุมสรุปบทเรียนกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี


  ประชุมโครงการจัดทำหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ ครั้งที่ 5

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

  ณ ห้องจามจุรี2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาทผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวปิดโครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม

  ณ ห้องพันธุมดิษมณฑล อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19

  คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  บรรยายหัวข้อ "ข้อจำกัดและจุดอ่อนในระบบสอ.และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่มีเงินเหลือและสหกรณ์ขาดเงิน ให้กับผู้อบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19

  ณ ห้องพันธุมดิษมณฑล อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

  โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19

  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 19 และบรรยายในหัวข้อ "ความท้าทายของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย"

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561