โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" (Smart Farmers)

  ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561

  ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  การอบรม GAP ครั้งที่ 3 ให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการวิจัย IBM

  เมื่อวันที่่ 28 มกราคม 2561

  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืนเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร และโรงคัดแยกบรรจุผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2560

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุม การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร ร่วมกับ คุณวินัย เมฆดำ

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ประชุมการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร ร่วมกับ รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

  ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

  การอบรม GAP ครั้งที่ 2 ให้กับคณะกรรมการตรวจแปลงและคณะกรรมการรับรองภายใต้โครงการวิจัย IBM

  เมื่อวันที่่ 23 ธันวาคม 2560

  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี

  ลงพื้นที่วิสหกิจชุมชนทุ่งทองยั้งยืนและชุมวางแผนการตลาด กล้วยกรอบทุ่งทองและข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ผลิตภัฑณ์ แบรนด์ IBM

  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560

  ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.