ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจเข้าร่วมงานครบรอบ 9 ปี ตลาดสุขใจ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถา ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม
   • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 5/2562 โดยมีคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
   • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ขบวนการสหกรณ์ร่วมจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ TOT โดยมี รมต.ว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน) เป็นประธาน และเวทีเสวนา “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดย พระพยอม กัลยาโณ และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีนักสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมงานกว่า 3,000 คน
   • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ทีมวิจัย และเกษตรกรสมาชิกข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน นำเสนอ (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อเสนอแนะ อาทิ รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคุณสุกัลยา กาเซ็ม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัด ร่วมศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ในประเทศสาธารณรัฐเช็ค สโลวาเกีย และฮังการี ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2562
   • เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ประธานและคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
   • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
   • เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 6 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
   • เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 Dr.Masahiro YAMAO จากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา และ Ms. Michiko Amano นักวิจัยจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุน นำโดย รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีคิชฌกูฎโมเดล หนึ่งในผลลัพธ์ตัวแบบการวิจัยภายใต้ระบบนิเวศการเรียนรู้ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ และคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ) และทีมวิจัยลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวแบบ และศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM และร่วมถอดบทเรียนกับเกษตรกรสมาชิก IBM ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด นำโดยคุณศิริชัย จันทร์นาค และคุณสุพจน์ เทียนทอง ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM บ้านลาด และการเตรียมการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM บ้านลาด ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) เป็นประธานในพิธี กำหนดจัดงานวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทีโอที
   • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจาก ThaiPBS ร่วมเสวนาในเวทีสาธารณะ “9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” การจัดการที่ดิน ในพื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของไทย ร่วมกับวิทยากรร่วมเสวนา อาทิ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ผศ.ดวงมณี เลาวกุล ม.ธรรมศาสตร์ รศ.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ณ ชุมชนบ้านคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายแก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ “สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนของไทย” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม EC3209 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาสอ.กฟผ.จก. ร่วมงานฉลอง 40 ปี สอ.กฟผ.(งานจัดระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬากำธนฯในงานภาคเช้ามีเวทีวิชาการและบู๊ทให้คำปรึกษาด้านการออมการลงทุน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน
   • เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด