ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ.
   • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมงาน อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและพี่เลี้ยงให้มีความพร้อมในการหนุนเสริมพื้นที่ เรื่อง “Learning Ecosystem & Design และ Value Chain & Business Model Canvas” ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (TRP2) ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ทีมกลไกกลาง นำโดย ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสถานการณ์ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยยางพาราในพื้นที่ อ.ท่าแพ จ.สตูล และกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล พร้อมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับทีมวิจัยพื้นที่ (รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล, ดร. ไชยยะ คงมณี, ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี, รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์, ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และทีมวิจัย ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท พร้อมด้วยผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ทีมกลไก และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนักวิจัยในพื้นที่เข้าร่วมเวทีจำนวน 24 คน และเยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพิเศษจังหวัดอุทัยธานีและประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้อำนวยการได้นำเสนอโครงการขับเคลื่อนสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมและเป็นวิทยากรโครงการสัมมาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดในกลุ่มคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฏร์ธานี
   • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชสอ.ประชุมระดมความคิดการพัฒนาชสอ.สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยใช้กรอบ Business Model Canvas ณ ห้องประชุมชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
   • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา หัวหน้าโครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (TRP2) นักวิจัย (อ.ง่ายงาม ประจวบวัน และอ.ปนัดดา) เข้าพบที่ปรึกษาโครงการวิจัย (รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และคุณดาเรศร์ กิตติโย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางการดำเนินการโครงการวิจัยในระยะต่อไป ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหารือการเตรียมการ Workshop การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสอ.และหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชำนาญการ รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม อาทิ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ และผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์....สู่ชีวิตที่สมดุล” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาร่วมศึกษาดูงานสันนิบาตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Credit Union League : RCUL) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 ณ ประเทศรัสเซีย
   • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รองประธานสอ.กฟผ.จก. เป็นตัวแทนแสดงความยินดีแด่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหกรณ์ออมทพรัย์ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
   • เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนา “รายงานผลการดำเนิงานงาน ปี 2562 (6 เดือนแรก) แนวทางการดำเนินงานปี 2562 (6 เดือนหลัง) และทบทวนกลยุทธ์ปี 2563” และนำเสนอแนวคิดการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของชสอ. ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
   • เข้าค่ายปฐมนิเทศ “หน่วยบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (TRP2) ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562
   • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจเข้าร่วมงานครบรอบ 9 ปี ตลาดสุขใจ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถา ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม
   • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 5/2562 โดยมีคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
   • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ทีมวิจัย และเกษตรกรสมาชิกข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน นำเสนอ (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: การศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อเสนอแนะ อาทิ รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคุณสุกัลยา กาเซ็ม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์