ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21″ ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล1 ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้TRP4 ระยะที่ 2 และทีมวิจัยประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารธกส. เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1505 สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 21″ ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2563 โดยผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล1 ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์นำเสนอแนวคิดการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ ในการพัฒนาบุคลากรในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
   • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้TRP4 ระยะที่ 2 และทีมวิจัยประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่ธกส. ในฐานที่ปรึกษาโครงการพร้อมทีมผู้บริหารธกส.เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล” และโครงการวิจัย “การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูลและพัทลุง” ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   • เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เข้าร่วมเวทีจัดแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมกลไกกลาง นำโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัย TRP4 ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนหนองสาหร่าย "การจัดการเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและห่วงโซ่คุณค่าอาหารปลอดภัย" และให้การสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมแก่ทีมวิจัยในพื้นที่ ณ โรงเรียนชาวนา ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
   • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรกลุ่มเพื่อ “สรุปการเรียนรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างวินัยการเงินและการออม” และ “บทบาทการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม” ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กทม.
   • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณจีรภัทร์ ปานสูง และคุณวีรพล เกตุแก้ว วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ภายใต้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นวิทยากรในสถานีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในการเสริมสร้างวินัยการเงินและการออม ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กทม.
   • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และนักสหกรณ์แห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมวางพุ่มถวายสักการะเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดอบรมสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ผู้ใช้แรงงานผ่านเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออม วินัยการเงิน และสุภาวะการเงินที่ดี ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กทม.
   • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมกลไกกลาง นำโดย ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท คุณอิษฎ์ ปักกันต์ธร และสายสุดา ศรีอุไร ตลอดจนทีมวิจัย TRP4 ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนของคนรุ่นใหม่ของนางศรีแพร ดวงแก้วเรือน แปลงเกษตรอินทรีย์น้องข้าวโพด และรับฟังบรรยายเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด” ณ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด
   • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสก.สว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นงานวิจัยในเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 ชุดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ โดยมี ดร.สมคิด แก้วทิพย์ เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
   • เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ขอให้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรม “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพให้กับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน
   • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ.
   • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมงาน อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและพี่เลี้ยงให้มีความพร้อมในการหนุนเสริมพื้นที่ เรื่อง “Learning Ecosystem & Design และ Value Chain & Business Model Canvas” ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (TRP2) ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   • เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ทีมกลไกกลาง นำโดย ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ/นวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสถานการณ์ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยยางพาราในพื้นที่ อ.ท่าแพ จ.สตูล และกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล พร้อมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับทีมวิจัยพื้นที่ (รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล, ดร. ไชยยะ คงมณี, ผศ.ดร.ปรัตถ พรหมมี, รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์, ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และทีมวิจัย ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์