ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเวที “ผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร?” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   • เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 ทีมวิจัยและกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการรวมกลุ่มชาวประมงเก็บหอยแครง และแนวทางการจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ “การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนชายฝั่งในการเพาะเลี้ยง และการจัดการทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งหอยแครงโดยการมีส่วนร่วมของคนในตำบลแหลมงอบ และตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด” ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 42 คน
   • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2 และทีมวิจัยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวางแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกร” ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม กรณีศึกษาผักและผลไม้ปลอดภัย ณ ห้องประชุมบ้านสวนแสงตะวัน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 41 คน
   • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้TRP4 ระยะที่ 2 และทีมวิจัยประชุมร่วมกับคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมหน่วยส่งเสริม TRP4 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมเวที 24ราย
   • วันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ณ อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
   • เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สำรวจตลาดเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรไทย เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้บูรณาการกับงานวิจัย TRP4 ณ เมืองทองธานี
   • วันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์
   • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตะวันตก 2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนเมือง และโครงการวิจัยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนฐานอาหารปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมเวที 28 ราย
   • เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากสกสว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ comment งานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ ณ อบต.ดอนแก้ว และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจอินทรีย์ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
   • เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยหน่วยส่งเสริมฯลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว เยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบบ้านแพะป่าห้า เยี่ยมชมถนนสายอาหารบ้านทุ่งป่าเก็ด และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจอินทรีย์ตำบลป่าไผ่ จ.เชียงใหม่
   • วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1/2562 ณ ร้านปฐม ซ.ทองหล่อ 23 กรุงเทพฯ
   • วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษา เข้าประชุมหารือสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์ 4 ภาค ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
   • วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ทีมงานหน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากลงพื้นที่เพื่อติดตามศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมบ้านลาดร่วมกับท่านประธานและผู้จัดการสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี
   • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สำรวจและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารและผู้ประกอบการร้านอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวกับแนวทางการตลาดข้าวปลอดภัยตามแผนธุรกิจข้าวและผักปลอดภัย ของวิสาหกิจชุมชนหนองสาหร่าย ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
   • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมหน่วยส่งเสริม TRP4 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจข้าวปลอดภัย กข 79 และผักปลอดภัย” ของวิสาหกิจชุมชนหนองสาหร่าย ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีผู้เข้าร่วมเวที 28 ราย
   • เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา ณ อาคาร IMPACT Challenger Hall 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี