ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และบุคลากรร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดความเห็นในเวทีประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย TRP4ภาคใต้ ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   • รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสกว.เพื่อประชุมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (TRP4) ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงานของกลไกในแต่ละภูมิภาค ร่วมแลกเปลี่ยน ออกแบบ และเสนอแนะทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อสร้าง Platform การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศในอนาคต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรเป็นกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำแก่นิสิตในการประกวดการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาทางธุรกิจการเกษตร (OTOP นวัตวิถี) ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายท้องถิ่นและทีมงานเพื่อประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับทีมภูมิภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อสร้างวิทยากรและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM บ้านลาด ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
   • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อสร้างวิทยากรและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทอง ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
   • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย และเป็นประธานกล่าวปิดการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20″ ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปฐมนิเทศโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20″ และบรรยายในหัวข้อ “บริบทการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน” ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 20″ ระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัยภูมิภาคกลางร่วมจัดประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2562 ณ ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
   • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประชุมและศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม: บ้านดอนกลางโมเดล ณ ชุมชนบ้านดอนกลาง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
   • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยและร่วมออกแบบหลักสูตรระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
   • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณและคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ร่วมบันทึกเทปจัดทำสื่อการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 1 ณ สตูดิโอบริษัททีวีบูรพา จำกัด
   • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง “แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์” ภายใต้โครงการสัมมนาเรื่อง กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
   • เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัยลงพื้นที่วิจัยเพื่อ Training for Trainers และวางแผนพื้นที่การผลิตข้าว IBM ในรอบการผลิต 2562 ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ IBM ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
   • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ.
   • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัยลงพื้นที่ตำบลช่องสาริกาเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างเป็นองค์รวมกับผู้ใหญ่บ้าน ณ ตำบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
   • เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Business Development Planning” ภายใต้หลักสูตรอบรม “ICA-MAFF (Japan) Training Course on “Fostering Leaders for Management of Agricultural Cooperatives in Asia” ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย