ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

   • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หน่วยส่งเสริม TRP4 และนักวิจัยพื้นที่กาญจนบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรนาปีบ้านพนมนาง” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัยในจ.กาญจนบุรี” ณ สถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
   • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ปรึกษาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทีมงาน ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหาขบวนการสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขในอนาคต เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการเตรียมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการอบรมให้ความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะการพัฒนาเกษตรกรตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบ Conference และระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 125 คน
   • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร (นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์) ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อหารือและขอความอนุเคราะห์บทความเกี่ยวกับสหกรณ์ พร้อมทั้งถือโอกาสอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อประชุมวางแผนการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 77 จังหวัดด้วยระบบออนไลน์ พร้อมทั้งนำเสนอร่างโครงการอบรม ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยในวิสาหกิจชุมชนพร้อมทั้งถือโอกาสอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม อาทิ คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ คุณลดาวัลย์ คำภา รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาสหกรณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะที่ได้รับโล่เชิดชูประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์ ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
   • วันที่ 16 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญจากประธานคณะทำงานโครงการเกษตร & เกษตร ประชุมหารือการกำหนดมาตรฐานที่เป็นเครื่องมือการประเมินศักยภาพการจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยได้นำเสนอชุดความรู้แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับผู้นำขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.
   • วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับผู้นำขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กทม.
   • วันที่ 11 ธันวาคม 2563 หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” วิถีชีวิตใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายร่วมจัดบู๊ท 150 ราย มีผู้เข้าร่วมตลอดงานกว่าหมื่นคน
   • เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ในฐานะที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี