ค่านิยมร่วม : ทำงานอย่างมีน้ำใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม ปณิธาน :“มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนาสหกรณ์”

  • วันที่ 27 เมษายน 2566 ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และที่ปรึกษาโครงการวิจัยพร้อมด้วยทีมวิจัย จัดเวทีเพื่อทบทวนการวิเคราะห์ SWOTและร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลจอมปลวกแบบมีส่วนร่วมด้วย Business Model Canvas ณ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีนักวิจัยและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมเวที จำนวน 22 คน
  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และที่ปรึกษาโครงการวิจัยพร้อมด้วยทีมวิจัย จัดเวทีเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมะโนราแบบมีส่วนร่วมด้วย Business Model Canvas ณ พร้าว คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้าร่วมเวทีจำนวน 30 คน
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษาโครงการวิจัยพร้อมด้วยทีมวิจัย จัดเวทีเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาดแบบมีส่วนร่วมด้วย Business Model Canvas ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้าร่วมเวทีจำนวน 41 คน
  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มอบหมายให้ ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา กรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย และเป็นประธานกล่าวปิดการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ ณ ห้องบอลรูม B โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
  • วันที่ 24 มีนาคม 2566 คุณสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการและความเสี่ยง” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
  • วันที่ 23 มีนาคม 2566 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ
  • วันที่ 22 มีนาคม 2566 คุณนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ
  • วันที่ 22 มีนาคม 2566 คุณวรกันยา ศิริธัญพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการเงินการบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ
  • วันที่ 21 มีนาคม 2566 คุณธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร หัวหน้าสำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คุณปิยดา วัฒนะธรรมศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานการบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมสันทนาการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
  • สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร”การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บรรยายในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่” และ หัวข้อ “บริบทการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมสันทนาการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″ จัดโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ