ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

    สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) เป็นหน่วยงานสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ในฐานะหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2546-2549) เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและให้บริการสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา สว.สก. ได้วางกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยใน 1 ทศวรรษ (พ.ศ. 2549-2559) ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม : The DC&F” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สว.สก.ได้มีบทบาทในการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ของประเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในขบวนการสหกรณ์และชุมชนโดยมีพื้นที่การทางานกว้างขวางกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ จนก่อเกิดเป็นชุดความรู้/นวัตกรรมจากการวิจัย อาทิ ชุดความรู้เครือข่ายคุณค่า ชุดความรู้เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจนใน 3 มิติ ชุดความรู้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลง ชุดความรู้การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม กรอบการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม นวัตกรรมเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม นวัตกรรมเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop

    ศูนย์เรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมการให้บริการห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล และการให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ในห้วงเวลารายงานความก้าวหน้าชุดโครงการ 6 เดือน มีการให้บริการวิชาการด้านประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 57 ครั้ง มีหน่วยงานและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 319 ราย 24 องค์กร

    View:2749