ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ (กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่)

    กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่ 12 ตำบล จำนวนประมาณ 130 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่การปลูกพืช (พืชหลักส่วนใหญ่ คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ) และการเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ แพะ) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม ได้แก่ การไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง การขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเงินลงทุน ราคาผลผลิตตกต่ำ ฯลฯ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ เกิดภาวะมีหนี้สิน สมาชิกกลุ่มได้ตระหนักถึงปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น จึงพร้อมใจกันที่จะร่วมมือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มรายได้ การลดต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเป็นสาคัญ อันเป็นรากฐานสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม นอกจากนี้สมาชิกลุ่มยังได้มีการกำหนดภารกิจหลักร่วมกัน 5 ประการ คือ 1.สัจจะออมทรัพย์วันละบาท 2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3.แก้ปัญหาหนี้สิน 4. โครงการเลี้ยงโค 5. การมีศูนย์เรียนรู้ โดยมีแปลงทดลองการปลูกพืชโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์

    จากปัญหาที่มีการวิเคราะห์ร่วมกันนั้น สมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ และให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมีการหารายได้เสริม เปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ทาปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มที่มี ทั้งหมด 12 กลุ่มย่อย ได้แก่ ไพรนกยูง หนองน้อย หนองแซง สุขเดือนห้า บ้านเชี้ยน เด่นใหญ่ เนินขาม นางลือ สามง่าม กระบอกเตี้ย หัวยูง และมะขามเฒ่า มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยทางกลุ่มนั้นได้มีการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ มีเป้าหมายหลักในการร่วมมือกัน คือการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ได้มีปฏิญญาบ้านคลองใหญ่ร่วมกัน คือ จะรวมพลังมุ่งมั่นใช้ปัญญาแก้ปัญหาหนี้สิน เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่อย่างยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ร่วมมือกันฟื้นฟูอาชีพ รวมกลุ่ม รักษาทรัพย์สินในพื้นที่ ซึ่งได้มีภารกิจร่วมกันในเรื่อง 1. สัจจะออมทรัพย์วันละบาท 2. ส่งเสริมการใช่ปุ๋ยอินทรีย์ 3. แก้ปัญหาหนี้สิน 4. โครงการเลี้ยงโค 5. การมีศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะมีแปลงทดลองการปลูกพืชโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์

    ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพมีกิจกรรมให้บริการความรู้เรื่องการส่งเสริมการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนจากเคมีสู่อินทรีย์ในรูปแบบของการเป็นชาวนามืออาชีพ การผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อการจัดการหนี้สิน

    View:4397