1
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการ “การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัมนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 1”
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
เริ่มเมื่อ: 17 กันยายน 2561 –16 กันยายน 2562
สถานะของโครงการ : Download รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและจัดทำข้อเสนอในการลดช่องว่างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัย TRP4
  2. เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ชุดความรู้และนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย TRP4
  3. ร่วมมือกับหน่วย IDU ให้การสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักวิจัยและติดตามผลการดำเนินงาน TRP4
View:883