สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับภาคีนักวิจัย จึงได้พัฒนา “ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต” เพื่อให้เกิดกลไกการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาให้กว้างขวางขึ้น อีกทั้งเกิดเป็นขบวนการทางสังคมที่มีการถ่ายโอนความรู้กันตามธรรมชาติของคนในสังคมที่มีจิตใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำรงชีวิตร่วมกันของคนในสังคมในทิศทางที่สามารถแก้ปัญหาความจนทั้ง 3 ประเภท คือ จนความคิด จนเศรษฐกิจ และจนเพื่อนฝูง

  ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม

  2. ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ

  3. ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ

  4. ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต Farmer Shop

  5. ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ

  6. ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  View:6217