ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ

    พ.ศ. 2551 ชุมชนอำเภอสามพรานที่ต้องการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรและการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงแม่น้าลำคลอง จนเกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต แกนนำโดยผู้บริหารโรงแรมสวนสามพราน ซึ่งตระหนักเห็นความสำคัญของการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันของคนในชุมชน ภายหลังจากการใช้เวทีระดมความคิดกันหลายครั้ง ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะรวมตัวกันในรูปของ “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” โดยมีภาคี ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. สามพราน กลุ่มแม่บ้าน ต. สามพราน กลุ่มเกษตรยั่งยืน กลุ่มปลูกข้าว-เกษตรยั่งยืน กลุ่มโอทอปวัดไร่ขิง และโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครปฐม โดยมีโรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนนำ และได้กำหนดปณิธานร่วมของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า”

    “ตลาดสุขใจ” เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่เกษตรกร และผู้บริโภคที่เห็นคุณค่า ในเรื่องอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ผ่านกลไกของตลาดนัดซึ่งดำเนินการทุกวันเสาร์-อาทิตย์

    ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ มีกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ การให้บริการความรู้การจัดการตลาดเกษตรกร และการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ มีเกษตรกร/หน่วยงาน/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจานวน 3,000 ราย 69 องค์กร


    View:6855