ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต Farmer Shop

  ความเป็นมา: บ่อยครั้งที่เกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยผลิตในระดับต้นน้าของโซอุปทานสินค้า เกษตรมักจะถูกมองเป็นปัญหาของสังคมที่คอยรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและหลายครั้งที่ปัญหาของเกษตรกรถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาระดับชาติไม่ว่าจะเป็น เรื่องหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาความยากจน ผลการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยฯ ชี้ให้เห็นปัญหาและข้อจำกัด ของสินค้าชุมชน สินค้าสหกรณ์ และสินค้าเกษตรแปรรูปที่เผชิญกับปัญหาขาดช่องทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค กอปรกับ ค่าการตลาดในการวางจำหน่ายสินค้าในไฮเปอร์มาร์ท สูงมากจนทำให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแบกรับภาระไม่ไหว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

  Farmer Shop เป็นตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่ได้ถูกออกแบบให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยการนำชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ในธุรกิจภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กำไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจำ” ซึ่งช่วยรณรงค์ให้คนไทยตระหนักเห็นความสำคัญของแบรนด์ Farmer Shop ที่เป็นทางเลือกของคนไทยในการพัฒนาระบบธุรกิจจากต้นน้า กลางน้า สู่ปลายน้า เพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก อีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่เผชิญหน้าในปัจจุบัน

  ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop ได้ดำเนินการเผยแพร่ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรมนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยปลุกจิตสำนึกผู้บริโภคในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย การพัฒนาทักษะแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้ ทีม Coach ของชุดโครงการฯ มีผู้สนใจ ใช้บริการทั้งสิ้น 685 คน 8 องค์กร

   

   

  View:5496