1
  ชื่อโครงการวิจัย : ชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด” ระยะขยายผลสู่การดำเนินการในระยะที่ 3
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  ตุลาคม 2550
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการดําเนินงานของเครือข่ายที่เป็นผลลัพธ์ของชุดโครงการฯ
  2. เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือข่าย และการขยายผล
  3. เพื่อถอดบทเรียนสําหรับชุดความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า”
  เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในระยะต่อไป
  2
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ: 2 เมษายน 2551 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อประสานงานกับภาคีพันธมิตรในการพัฒนาโจทย์วิจัย สำหรับชุดโครงการในระยะต่อไป
  2. เพื่อประสานงานกับภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมการสำหรับการขยายผลชุดโครงการในระยะต่อไป
  เพื่อประสานงานจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้คำแนะนำของผู้อำนวยการฝ่าย 4 และผู้ทรงคุณวุฒิ
  3
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้เพื่อผู้ใช้แรงงาน
  หัวหน้าโครงการวิจัย:
  เริ่มเมื่อ:
  สถานะของโครงการ: 

  วัตถุประสงค์ :


  View:2814