พระคุณเจ้าที่เป็นพระนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์งานพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรการเงินได้
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเห็นชอบที่จะสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์เชิงคุณค่า ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิด สหกรณ์ เชิงธรรมะที่ท่านเคลื่อนงานอยู่

รายชื่อนักวิจัย : เครือข่ายพระสงฆ์
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
รูปบุคลากร
ทำเนียบ รุ่นที่ 1
1
พระครูเกษมพิชโสภณ
วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี
2
พระครูบวรศีลวัฒน์
วัดหนองกันเกรา จ.ระยอง
3
พระครูปลัดสำราญ อนุตฺตโร (ขึมจันทร์)
วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่
4
พระครูใบฎีกาชฎิล อมรปญฺโญ (ทับเพ็ชร)
วัดอาศรมธรรมทายาท จ.นครราชสีมา
5
พระปลัดสฤษดิ์ จนฺทสโร
วัดวังทอง จ.จันทบุรี
6
พระอธิการประสิทธิ์ กิตฺติญาโณ (โตรุ่ง)
วัดวังมะกรูด จ.ปราจีนบุรี
7
พระอธิการมนัส ขนฺติธมฺโม
วัดโพธิ์ทอง จ.จันทบุรี
8
พระอธิการมานพ อคฺคมาณโว (จำเนียร)
วัดห้วยคลองสัก จ.เชียงใหม่
9
พระชาญณรงค์ วาณิชฺชชญฺโญ
ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย จ.เชียงใหม่
10
พระบุณยกร ปิยสีโส (ไกยะฝ่าย)
วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่
11
พระพงษ์วัฒน์ พทฺธญาโณ (แสงแดง)
วัดศรีบุญเรือง จ.อุบลราชธานี
12
พระพรหมมา สุภัทโท
วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธร
13
พระวิลยศักดิ์ รกฺขิตธมฺโม
วัดป่าดอนทัพช้าง จ.อำนาจเจริญ
14
พระสมคิด จารณธมโม
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน วัดโป่งคำ จ.น่าน
15
พระสมจันทร์ ขนตฺวโร (ก้อนสา)
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่หลุ จ.เชียงใหม่
16
พระสุบิน สัมมา (ปณีโต)
วัดไผ่ล้อ จ.ตราด
17
พระสุวรรณ์ คเวสโก
วัดป่ายาง จ.นครศรีธรรมราช
18
พระอริยะวิทย์ ขันติสัมปันโน
ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านผาสุก จ.น่าน
ทำเนียบ รุ่นที่ 2
1
พระอธิการสุวิทย์ นนฺทิโย
วัดหนองยวง จ.ลำพูน
2
พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
3
พระนิคม กิจฺจสโร
วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่
4
พระอาทร สุไล
วัดบ้านหวาย จ.ลำพูน
View:3162