เครือข่ายนักวิจัยเชิงคุณค่า
Co-op Smart officers’ Program (CSO) สปป.ลาว


เครือข่าย smart officers สหกรณ์การเกษตร เครือข่ายsmart officers ส.ป.ก. เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
เครือข่ายคุณค่าผลไม้ เครือข่ายคุณค่ายางพารา สภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จังหวัดพังงา เครือข่ายสมาชิกโครงการซื้อข้าวจากชาวนา

เครือข่ายสตรีสหกรณ์ เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า เครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก


เครือข่ายผู้นำสหกรณ์ เครือข่ายคุณค่าจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
  • เพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และชุมชน ไปในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบธุรกิจทางเลือกแก่ประชาคม และชุมชน ในการดำรงชีวิตที่ดี และได้รับความเป็นธรรม
  • เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนผู้ประกอบการสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ปีละ 300 คน
มีตัวแบบของธุรกิจเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประชาคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
มีรายงานการประเมินผลกระทบจากตัวแบบของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
อย่างน้อย 1 ฉบับ
แนวทางการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนกระบวนงาน Farmer Shop, Farmers’ Market และ การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า (Valued Brand Building) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ศรัทธาและเห็นความสำคัญ
การขับเคลื่อน การสร้างตัวแบบ สหกรณ์/เครือข่าย/ระบบสหกรณ์เชิงคุณค่าร่วมกับองค์กรที่ศรัทธาและเห็นความสำคัญ ในระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
View:5595