ลงพื้นที่วิจัยเพื่อ Training for Trainers และวางแผนพื้นที่การผลิตข้าว IBM ในรอบการผลิต 2562

  ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ศูนย์เรียนรู้ IBM ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ กฟผ.

  ลงพื้นที่ตำบลช่องสาริกาเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างเป็นองค์รวมกับผู้ใหญ่บ้าน

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ตำบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

  บรรยายเรื่อง “Business Development Planning” ภายใต้หลักสูตรอบรม “ICA-MAFF (Japan)

  Training Course on “Fostering Leaders for Management of Agricultural Cooperatives in Asia”

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  บรรยายเรื่อง “รู้เท่าทันเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีกว่า รุ่นที่ 3”

  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

  ณ ห้องประชุม บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ เจียเม้ง จำกัด จ.นนทบุรี

  ผู้อำนวยการได้รับเชิญจาก สกว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ Comment งานวิจัย

  เมื่อวันทึ่ 21 พฤศจิกายน 2561

  ณ หัองประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนา

  นำเสนอ “แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2”

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์

   

  ประชุมจัดทำแผนธุรกิจข้าว IBM และการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  กรณีศึกษาธุรกิจข้าววิสาหกิจชุมชน

  เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

  ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  พิธีเปิดฉางข้าวและเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง ต.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

  ประชุมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (TRP4) ครั้งที่ 1

  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561