1
  ชื่อโครงการวิจัย: ชุดโครงการวิจัยขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
  เริ่มเมื่อ: 1 ก.ค. 54 -30 ก.ย. 55 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 15 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อได้มาซึ่งชุดความรู้และนวัตกรรมเพื่อการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ในสังคม
  2. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนและพัฒนาการนำคุณค่าสหกรณ์สู่การปรับเปลี่ยนค่านิยม วิถีคิด วิถีการทำงานในองค์กร
  3. ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุดโครงการวิจัยในการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
  4. การขับเคลื่อนหลักสูตรเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ภายใต้กรอบระบบคุณค้าและการค้าที่เป็นธรรม
  5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาการสหกรณ์เชิงอัตลักษณ์ เพื่อขานรับปีสากล
  แห่งสหกรณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวทาง "การพิ่งพาและร่วมมือกัน" พัฒนาเศรฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  6. การติดตามหนุนเสริมเครือข่ายที่เป็นผลผลิตของชุดโครงการฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในสหกรณ์ในเชิงอัตลักษณ์อย่าง
  ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
  2
  ชื่อโครงการวิจัย:โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม กรณี กลุ่มาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณนิคม เพชรผา
  เริ่มเมื่อ: 1 มิ.ย. 54 -31 พ.ค. 55 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์
  วัตถุประสงค์:
  1.เพื่อสืบค้น ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ /การประกันคุณภาพที่เหมาะสม
  / การประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม
  2. สร้างระบบการรับรองมาตรฐาน / การประกันคุณภาพภายในสำหรับ "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม"
  3. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์คุณธรรมที่นำไปสู่ความน่าเชื่อถือในระดับสากล
  3
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการ "เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4"
  หัวหน้าโครงการวิจัย: สายสุดา ศรีอุไร ตำแหน่ง นักวิจัย
  เริ่มเมื่อ:15 สิงหาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 15 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อสร้างระบบการถ่ายโอนความรู้จากการวิจัย และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นคลังความรู้สู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมเพื่อเผยแพร่
  2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเป็นกลไกการถ่ายโอนความรู้ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาคมวิจัย นักสหกรณ์ และผู้สนใจ
  3. เพื่อจัดทำและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ และการสร้างกลไกการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารในประชาคมสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 4. เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีค่านิยมที่ดี มีการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

  4
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.
  หัวหน้าโครงการวิจัย : ร.ศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ : 15 มิถุนายน 2554 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 8 เดือน
  สถานะของโครงการ : เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1 เพื่อศึกษาหาแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นกลไกในการสร้างคุณค่าและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาคม ส.ส.ท.
  2 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ ส.ส.ท. ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม ส.ส.ท.


  View:5915