1
  ชื่อโครงการวิจัย : ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
  หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
  เริ่มเมื่อ: 1 เมษายน 2551 - 31 มีนาคม 2552 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  คำถามวิจัย :

  1. สร้างเครือข่ายนักวิจัย นักสหกรณ์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการสร้าŠงระบบการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
   และระบบการค้าที่เป็นธรรม 
  2. สร้างระบบการวิจัยด้านสหกรณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สู่การเป็นระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าตามวิสัยทัศน์
   ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ไทย และระบบการค้าที่เป็นธรรม
  สนับสนุนและประสานงานโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการทั้ง 3 กลุ่ม ตลอดจสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เพื่อการบรรลุเป็าหมายการพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าและระบบการค้าที่เป็นธรรม
  2
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน “เครือข่ายคุณค่าผลไม้”
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณศศิธร วิเศษ
  เริ่มเมื่อ: 15 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2552 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อสร้างตัวแบบการทําสวนผลไม้คุณภาพของเกษตรกร ภายใต้เครือข่ายของสหกรณ์การเกษตร
  2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้ภายใต้โซ่อุปทานที่มีสหกรณ์เป็นแม่ข่ายที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้อย่างยั่งยืน
  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2 และข้อเสนอสําหรับแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐ
  3
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณบุญเกิด  ภานนท์
  เริ่มเมื่อ: เมษายน 2551 – มีนาคม 2552 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 
  1.
  เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางของเครือข่ายคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ที่มีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เป็นแกนนำ
  2. เพื่อหาเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจดการของเครือข่าย และการลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ

  4
  ชื่อโครงการวิจัย: โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณนิคม  เพชรผา
  เริ่มเมื่อ: 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2552 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1.การสร้างตัวแบบการปลูกจิตสํานึกความร่วมมือ ในกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม
  2.การขยายผลเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม สู่ภาคีพันธมิตร เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างระบบการผลิตและการค้าข้าวที่เป็นธรรม
  5
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัย : เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณดวงทิพย์ ระเบียบ
  เริ่มเมื่อ: 15 กันยายน 2551 - 15 กันยายน 2552 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. ดําเนินการพัฒนาตัวแบบเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า ในกลุ่มสหกรณ์และองค์กรชุมชนที่มีศักยภาพและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ภายใต้การบริหารจัดการร่วมของภาคีพันธมิตร คือสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สําหรับเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า
  3. ติดตามประเมินผลการดําเนินการของเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า
  6
  ชื่อโครงการวิจัย : เครือข่ายคุณค่ามันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร
  หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.ธวิช สุดสาคร์
  เริ่มเมื่อ: 15 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2552 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อสร้างตัวแบบการทำไร่มันสำปะหลังภายใต้เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร
  2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจมันสำปะหลังภายใต้ห่วงโซ่อุปทานที่มีสหกรณ์เป็นแม่ข่าย จะก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและเศรษฐกิจสังคมโดยรวมภายใต้การนำของสหกรณ์เกษตรที่ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

  3. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ในการสรุปสาระและประเด็นต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวทางในการกำหนดนโยบาย และการส่งเสริมจากภาครัฐ

  7
  ชื่อโครงการวิจัย: รายงานผลการวิจัยเครือข่ายคุณค่าเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
  หัวหน้าโครงการวิจัย: คุณวิรัช วาณิชธนากุล
  เริ่มเมื่อ: 1 เมษายน 2551 - 31 มีนาคม 2552 (ขยายเวลา 6 เดือน)
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  คำถามวิจัย:

  1. เพื่อต่อยอดเครือข่ายธุรกิจที่มี สกต.เป็นแกนนํา บนหลักการของ “เครือข่ายคุณค่า”
  2. เพื่อสังเคราะห์ตัวแบบสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความร่วมมือแก่ผู้นําองค์กรบนหลักการสหกรณ์
  8
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณประพฤทธิ์ โภคา
  เริ่มเมื่อ: 1 เมษายน 2551 - 31 มีนาคม 2552 (ขยายเวลา 6 เดือน)
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. สํารวจข้อมูลพื้นฐาน สํากรับการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์นิคม
  2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจัดทําแผนแม่บท การพัฒนาสหกรณ์นิคม
  3. ทดลองพัฒนารูปแบบสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า 4 แห่ง
  4. พัฒนาตัวแบบ ฐานข้อมูล ศักยภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สหกรณ์ทดลอง 1 แห่ง
  9
  ชื่อโครงการ: การพัฒนารูปแบบเครือข่ายคุณค่า จังหวัดนครศรีธรรมราช
  หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว
  เริ่มเมื่อ: 2 เมษายน 2551 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 12 เดือน
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกจิตสํานึกความร่วมมือแก่ผู้นํากลุ่มสหกรณ์และเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. เพื่อเสนอทางเลือกสําหรับรูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกผฝังจิตสํานึกความร่วมมือแก่ผู้นํากลุ่มสหกรณ์เครือข่าย จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
  3. ประเมินผลกระทบของกระบวนการพัฒนาผู้นําที่มีต่อการดําเนินการของกลุ่มสหกรณ์และเครือข่ายคุณค่านครศรีธรรมราช
  10
  ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพังงา
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณนารถพงศ์  สุนทรนนท์
  เริ่มเมื่อ: 1 เมษายน 2551 - 31 มีนาคม 2552 (ขยายเวลา 6 เดือน)
  สถานะของโครงการ: เสร็จสมบูรณ์ Download รายงานฉบับสมบูรณ์

  วัตถุประสงค์ :

  1. พัฒนาเครื่องมือในการปรับกระบวนทัศน์แก้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  2. หาแนวทางในการขยายเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ในกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
  3. พัฒนาฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรในจังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
  4. หาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์


  View:4152