วิชาการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสหกรณ์

แผนการสอน (Course Syllabus)

เอกสารประกอบการสอน


วิชาขบวนการสหกรณ์

แผนการสอน (Course Syllabus)

เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการบรรยาย

บทที่ 1 บริบทการดำาเนินงานของสหกรณ์
       : วิสาหกิจสหกรณ์สร้างโลกที่ดีกว่า

บทที่ 2 กลยุทธ์ความร่วมมือของสหกรณ์
       : เครือข่ายและขบวนการสหกรณ์

บทที่ 3 ขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภค
บทที่ 4 ขบวนการสหกรณ์การเกษตร
บทที่ 5 ขบวนการสหกรณ์เครดิต
บทที่ 6 นโยบายรัฐกับการสหกรณ์วิชาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
แผนการสอน (Course Syllabus)

เอกสารประกอบการสอน
Powerpoint

 View:6314